رباعی شمارۀ ۱۸۴

تا کی به هوای دل چنین خوار شوی
در دست ستمگری گرفتار شوی
انگه دانی که دل چه کردست به تو
کز غفلت خواب عشق بیدار شوی
بررسی آماری رباعی شمارۀ ۱۸۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شوی، دل می باشند. مهستی گنجوی از کلمه شوی ۳ بار ، دل ۲ بار در رباعی شمارۀ ۱۸۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شوی 3
دل 2