رباعی شمارۀ ۱۵۳

عشق است که شیر نر زبون آید از او
بحری است که طرفه‌ها برون آید از او
گه دوستیی کند که روح افزاید
گه دشمنیی که بوی خون آید از او
بررسی آماری رباعی شمارۀ ۱۵۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گه می باشند. مهستی گنجوی از کلمه گه ۲ بار در رباعی شمارۀ ۱۵۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گه 2