گزیدهٔ غزل ۵۵۳

ما نا که بگشاید دلم بندی ز گیسو باز کن
گم گشتگان عشق را پنهان یکی آواز کن
بررسی آماری گزیدهٔ غزل ۵۵۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کن می باشند. امیرخسرو دهلوی از کلمه کن ۲ بار در گزیدهٔ غزل ۵۵۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کن 2