گزیدهٔ غزل ۵۱

ای طبیب از ما گذر درمان درد مام جوی
تاکند جانان ما از لطف خود درمان ما
بررسی آماری گزیدهٔ غزل ۵۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات درمان می باشند. امیرخسرو دهلوی از کلمه درمان ۲ بار در گزیدهٔ غزل ۵۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
درمان 2