گزیدهٔ غزل ۲۱۸

یاری دل ما به رایگان برد
تا دل طلبیم باز جان برد
عشق آمد و گردن خرد زد
دزد آمد و سر ز پاسبان برد
ماندیم از آن حریف دل دزد
زد قلعه و مهره رایگان برد
جان دادم و درد تو خریدم
این را تو ببر که خسروان برد
بررسی آماری گزیدهٔ غزل ۲۱۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات برد، دل، رایگان، دزد، جان، زد می باشند. امیرخسرو دهلوی از کلمه برد ۵ بار ، دل ۳ بار ، رایگان ۲ بار ، دزد ۲ بار ، جان ۲ بار ، زد ۲ بار در گزیدهٔ غزل ۲۱۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
برد 5
دل 3
رایگان 2
دزد 2
جان 2
زد 2