رباعی شمارهٔ ۲۱

گر علت مرگ را دوا می کردند
گر چاره ی این نوع دو پا می کردند
می دیدی کاین جماعت تیره نهاد
بر روی زمین چه فتنه ها می کردند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کردند می باشند. خلیل‌الله خلیلی از کلمه کردند ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۲۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کردند 3