غزل شمارهٔ ۳۶۵

دل مجروح مرا آگهی از جان دادند
جان غمگین مرا مژدهٔ جانان دادند
پیش خسرو سخن شکر شیرین گفتند
بزلیخا خبر از یوسف کنعان دادند
آدم غمزده را بوی بهشت آوردند
مرغ را باز بشارت ز گلستان دادند
خبر چشمهٔ حیوان بسکندر بردند
مژدهٔ خاتم دولت بسلیمان دادند
هودج ویس بمنزلگه رامین بردند
پایهٔ سلطنت شاه بدربان دادند
دعد را پرده ز رخسار رباب افکندند
ذره را رفعت خورشید درخشان دادند
عام را خلعت خاص از بر شاه آوردند
خضر را شربتی از چشمهٔ حیوان دادند
تشنهٔ بادیه را باز رساندند بب
کشتهٔ معرکه را بار دگر جان دادند
باغ را رونقی از سرو روان افزودند
کاخ را زینتی از شمع شبستان دادند
مژدهٔ آمدن خواجه به خواجو بردند
بنده را آگهی از حضرت سلطان دادند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۶۵

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دادند، بردند، جان، مژدهٔ، چشمهٔ، حیوان، آوردند، خبر، مرا، آگهی می باشند. خواجوی کرمانی از کلمه دادند ۱۱ بار ، بردند ۳ بار ، جان ۳ بار ، مژدهٔ ۳ بار ، چشمهٔ ۲ بار ، حیوان ۲ بار ، آوردند ۲ بار ، خبر ۲ بار ، مرا ۲ بار ، آگهی ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۶۵ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دادند 11
بردند 3
جان 3
مژدهٔ 3
چشمهٔ 2
حیوان 2
آوردند 2
خبر 2
مرا 2
آگهی 2
باز 2
شاه 2