شمارهٔ ۶۲

مرد مسافر حدیث خانه کو گوید
زان غرضش زن بود که بانوی خانه است
بود مرا خانه‌ای نخست و دوم خوب
نیست سوم خانه خوب اگرچه یگانه است
گوئی خاقانیا ز خانه خبر ده
خانهٔ من همچو چوبه زیر میانه است
بررسی آماری شمارهٔ ۶۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خانه، خوب می باشند. خاقانی از کلمه خانه ۴ بار ، خوب ۲ بار در شمارهٔ ۶۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خانه 4
خوب 2