شمارهٔ ۳۴۸ - در مرثیهٔ سلطان شرق

گویند کز تبی ملک الشرق درگذشت
ای قهر زهردار الهی چنین کنی
مرگ از سر جوان جهان‌جوی تاج برد
ای مرگ ناگهان تو تباهی چنین کنی
شاهی خدای راست که حکم این چنین کند
او را بدو نمود که شاهی چنین کنی
بررسی آماری شمارهٔ ۳۴۸ - در مرثیهٔ سلطان شرق

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شاهی، مرگ می باشند. خاقانی از کلمه شاهی ۲ بار ، مرگ ۲ بار در شمارهٔ ۳۴۸ - در مرثیهٔ سلطان شرق استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شاهی 2
مرگ 2