شمارهٔ ۱۷۹

دور دور بدی است خاقانی
هیچ بد فعل نیک ننماید
نیکی از بد مجوی و راضی باش
که ز نیکان تو را بدی ناید
بررسی آماری شمارهٔ ۱۷۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بدی، دور می باشند. خاقانی از کلمه بدی ۲ بار ، دور ۲ بار در شمارهٔ ۱۷۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بدی 2
دور 2