رباعی شمارهٔ ۲۹۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی و روی دل به دیوار سیاه
کز بام سپهر ملک بیرون شد ماه
در گشت فلک چو بخت برگشت از شاه
برگشت جهان چو شاه در گشت از گاه
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۹۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات برگشت، شاه می باشند. خاقانی از کلمه برگشت ۲ بار ، شاه ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۹۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
برگشت 2
شاه 2