رباعی شمارهٔ ۲۷۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ماها دلم از وصال پر نور بکن
میلی سوی این خاطر رنجور بکن
ای یوسف وقت جنگ را دور بکن
گرگ آشتیی با من مهجور بکن
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۷۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بکن می باشند. خاقانی از کلمه بکن ۴ بار در رباعی شمارهٔ ۲۷۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بکن 4