رباعی شمارهٔ ۲۵۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گاهی که کنی عهد و وفا با یاران
زنهار وفای عهد خود واجب دان
بی‌شکر خدا مباش هرگز نفسی
تا بر تو شود ابر کرم‌ها باران
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۵۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عهد می باشند. خاقانی از کلمه عهد ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۲۵۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عهد 2