غزل شمارهٔ ۳۴۰

تاطرف کلاه برشکستی
قدر کله قمر شکستی
در حلق دلم فتاد زنجیر
تا حلقهٔ زلف برشکستی
زان زلف شکسته عاشقان را
صد کار به کار درشکستی
درد دل ما به بوسه بردی
و آوازهٔ گل‌شکر شکستی
حلقهٔ در اختیار ما را
چندان بزدی که درشکستی
خاقانی را ز غیرت عشق
ناله همه در جگر شکستی
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۴۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شکستی، زلف، حلقهٔ، برشکستی، کار، درشکستی می باشند. خاقانی از کلمه شکستی ۳ بار ، زلف ۲ بار ، حلقهٔ ۲ بار ، برشکستی ۲ بار ، کار ۲ بار ، درشکستی ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۴۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شکستی 3
زلف 2
حلقهٔ 2
برشکستی 2
کار 2
درشکستی 2