فلسفه و سیاست

فلسفی را با سیاست دان بیک میزان مسنج
چشم آن خورشید کوری دیدهٔ این بی نمی
آن تراشد قول حق را حجت نا استوار
وین تراشد قول باطل را دلیل محکمی
بررسی آماری فلسفه و سیاست

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات تراشد، قول می باشند. اقبال لاهوری از کلمه تراشد ۲ بار ، قول ۲ بار در فلسفه و سیاست استفاده کرده است.

کلمه تکرار
تراشد 2
قول 2