دل من رازدان جسم و جان است

دل من رازدان جسم و جان است
نپنداری اجل بر من گران است
چه غم گر یک جهان گم شد ز چشمم
هنوز اندر ضمیرم صد جهان است
بررسی آماری دل من رازدان جسم و جان است

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جهان می باشند. اقبال لاهوری از کلمه جهان ۲ بار در دل من رازدان جسم و جان است استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جهان 2