«بیا که قاعدهٔ آسمان بگردانیم
قضا بگردش رطل گران بگردانیم
اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم
وگر ز شاه رسد ارمغان بگردانیم
اگر کلیم شود همزبان سخن نکنیم
وگر خلیل شود میهمان بگردانیم
بجنگ باج ستانان شاخساری را
تهی سبد ز در گلستان بگردانیم
به صلح بال فشانان صبحگاهی را
ز شاخسار سوی آشیان بگردانیم
ز حیدریم من و تو ز ما عجب نبود
گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم»
بررسی آماری نوای غالب

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بگردانیم، وگر می باشند. اقبال لاهوری از کلمه بگردانیم ۶ بار ، وگر ۲ بار در نوای غالب استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بگردانیم 6
وگر 2