بهرحالی که بودم خوش سرودم

بهرحالی که بودم خوش سرودم
نقاب از روی هر معنی گشودم
مپرس از اضطراب من که با دوست
دمی بودم دمی دیگر نبودم
بررسی آماری بهرحالی که بودم خوش سرودم

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بودم، دمی می باشند. اقبال لاهوری از کلمه بودم ۲ بار ، دمی ۲ بار در بهرحالی که بودم خوش سرودم استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بودم 2
دمی 2