۳- ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه

هجویری / کشف المحجوب / بابٌ ذکر ائمّتهم مِنْ أتباعِ التّابعین

و منهم: فقیر خطیر، و بر همه اولیا امیر، ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه
اندر میان مشایخ منزلتی بزرگ داشت و وی را آیات و براهین روشن بسیار است اندر جملۀ احوال. و صاحب سلمان فارسی بود، رضی اللّه عنه. روایت کند از پیغمبر علیه السّلام که گفت: «نیّةُ المؤمنِ خیرٌ مِنْ عَمَله.»
صاحب گوسفند بود، بر کرانۀ فرات نشستی و طریقتش عزلت بود.
یکی از مشایخ روایت کند که: بر او برگذشتم. وی را یافتم اندر نماز و گرگی گوسفندان وی نگاه می‌داشت. گفتم این پیر را زیارتی کنم؛ که علامتی بزرگ می‌بینم بر وی. زمانی ببودم تا از نماز فارغ شد. بر وی سلام گفتم. گفت: «ای پسر، به چه کار آمدی؟» گفتم: «به زیارت تو.» گفت: «جَبَرَک اللّه.» گفتم: «ایّها الشیخ، گرگ با میش موافق می‌بینم.» گفت: «از آن که راعی میش با حق موافق است.» این بگفت و کاسه‌ای چوبین زیر سنگی داشت دو چشمه روان شد: یکی شیر و یکی عسل گفتم:«ایها الشیخ، این درجه به چه یافتی؟» گفت: «به متابعت محمد، علیه السّلام، ای پسر، قوم موسی مر او را مخالف بود مع هذا سنگ، ایشان را آب داد و موسی نه به درجۀ محمد بود. چون من محمد را متابع باشم سنگ مرا انگبین و شیر دهد، بس عجب نبود.»
گفتمش: «مرا پندی بده.» گفت: «لاتجعلْ قلبَکَ صُندوقَ الحِرْصِ و بَطْنَکَ وِعاءَ الحرامِ.»
دل را محل حرص مگردان و معده را جای حرام مساز؛ که هلاک خلق اندر این دو جوف است و نجات اندر حفظ این دو.
و شیخ مرا از وی رضی اللّه عنهما روایات بسیار بود، اما در این وقت بیش از این ممکن نگشت؛ که کتب به حضرت غزنین حرّسها اللّه مانده بود، و من اندر دیار هند، اندر میان ناجنسان مانده و الحمدللّه ربِّ العالمین.
بررسی آماری ۳- ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گفت:، وی، اللّه، بود،، رضی، مرا، مانده، صاحب، بود.، مشایخ می باشند. هجویری از کلمه گفت: ۶ بار ، وی ۵ بار ، اللّه ۴ بار ، بود، ۴ بار ، رضی ۳ بار ، مرا ۲ بار ، مانده ۲ بار ، صاحب ۲ بار ، بود. ۲ بار ، مشایخ ۲ بار در ۳- ابوحلیم حبیب بن سُلَیم الرّاعی، رضی اللّه عنه استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گفت: 6
وی 5
اللّه 4
بود، 4
رضی 3
مرا 2
مانده 2
صاحب 2
بود. 2
مشایخ 2
روایت 2
کند 2
نماز 2
بزرگ 2
پسر، 2
گفتم: 2
«به 2
الشیخ، 2
میش 2
موافق 2
شیر 2
علیه 2
موسی 2
محمد 2