قطعه شمارهٔ ۸

زنگیی با دو ترک و دو هندو
بیضه‌ای با سه زاغ ای آگاه
پس از آن چار کوکب تابان
چار تیره شب و دو روشن ماه
چون به ترتیب ذکر جمع آیند
هفت هفت ار تو بشمری آنگاه
هفتمین را برون کنی میدان
که نماند در آن میانه سیاه
بررسی آماری قطعه شمارهٔ ۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات چار، هفت می باشند. هاتف اصفهانی از کلمه چار ۲ بار ، هفت ۲ بار در قطعه شمارهٔ ۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
چار 2
هفت 2