رباعی شمارهٔ ۱۸

ایام شباب است شراب اولیتر
با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر
عالم همه سر به سر رباطیست خراب
در جای خراب هم خراب اولیتر
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خراب، اولیتر، سر می باشند. حافظ از کلمه خراب ۳ بار ، اولیتر ۳ بار ، سر ۲ بار در رباعی شمارهٔ ۱۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خراب 3
اولیتر 3
سر 2