غزل شمارهٔ ۱۸۸

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
که اعتراض بر اسرار علم غیب کند
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند
ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی
که خاک میکده ما عبیر جیب کند
چنان زند ره اسلام غمزه ساقی
که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند
کلید گنج سعادت قبول اهل دل است
مباد آن که در این نکته شک و ریب کند
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعیب کند
ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ
چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۸۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، عیب می باشند. حافظ از کلمه کند ۸ بار ، عیب ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۸۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 8
عیب 2