شمارهٔ ۲۰

عاقل از دیدار معنی غافلست
زانکه هر حجت که گوید آفلست
لااحب الآفلین فرمود حق
این سخن آسان‌نمای و مشکلست
در گذر از خویش و واصل شو به دوست
کانکه واصل شد مرادش حاصلست
بررسی آماری شمارهٔ ۲۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات واصل می باشند. قاآنی از کلمه واصل ۲ بار در شمارهٔ ۲۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
واصل 2