رباعی شمارهٔ ۱۶

بگذار که تا می خورم و مست شوم
چون مست شوم به عشق پا بست شوم
پابست شوم به کلی از دست شوم
ار مست شوم نیست شوم، هست شوم
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات شوم، مست می باشند. فروغی بسطامی از کلمه شوم ۷ بار ، مست ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۱۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
شوم 7
مست 3