غزل شمارهٔ ۶۷۷

رفتیم ازین دیار رفتیم
زین منزل پر غبار رفتیم
کس جارهٔ ما نکرد این جا
بیچاره بدان دیار رفتیم
غم بر سر غم بسی نهادیم
دلخسته و سوگوار رفتیم
در باغ جهان خوشی ندیدیم
غمها خوردیم و زار رفتیم
دلدار بما نکرد لطفی
دل سوخته و فکار رفتیم
دلبر بر ما قرار نگرفت
بی‌دلبر و بی‌قرار رفتیم
از گلشن او گلی نچیدیم
بیهوده بروی خار رفتیم
ما را بر خویش ره ندادند
مهجور و حزین و خوار رفتیم
ایفیض مکن شکایت از بخت
کز یار بسوی یار رفتیم
از آمدن ار خبر نداریم
صد شکر که هوشیار رفتیم
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۶۷۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات رفتیم، نکرد، غم، دیار، یار می باشند. فیض کاشانی از کلمه رفتیم ۱۲ بار ، نکرد ۲ بار ، غم ۲ بار ، دیار ۲ بار ، یار ۲ بار در غزل شمارهٔ ۶۷۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
رفتیم 12
نکرد 2
غم 2
دیار 2
یار 2