غزل شمارهٔ ۳۸

یا رب بریز شهد عبادت بکام ما
ما را زما مگیر بوقت قیام ما
تکبیر چون کنیم مجال سوی مده
در دیدهٔ بصیرت والا مقام ما
ابلیس را به بسمله بسمل کن و بریز
ز امّ الکتاب جام طهوری بکام ما
وقت رکوع مستی ما را زیاده کن
در سجده ساز ذروهٔ اعلی مقام ما
وقت قنوت ذرهٔ از ما بما ممان
خود گوی و خود شنو زلب ما پیام ما
در لجّهٔ شهود شهادت غریق کن
از ما بگیر مائی ما سلام ما
هستی زهر تمام ، خدایا تمامتر کن
شایداگر تمام کنی ناتمام ما
فیض است و ذوق و بندگی و عشق و معرفت
خالی مباد یکدم از این شهد کام ما
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۳۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کن، تمام، مقام، وقت، بریز، شهد، بکام می باشند. فیض کاشانی از کلمه کن ۴ بار ، تمام ۲ بار ، مقام ۲ بار ، وقت ۲ بار ، بریز ۲ بار ، شهد ۲ بار ، بکام ۲ بار در غزل شمارهٔ ۳۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کن 4
تمام 2
مقام 2
وقت 2
بریز 2
شهد 2
بکام 2