غزل شمارهٔ ۲۸۲

همه را خود نوازد و سازد
گرچه از خود بکس نپردازد
همه او او همه است خود با خود
جاودان نرد عشق می‌بازد
کسوت نو بهر زمان پوشد
مرکب تازه دم بدم تازد
گاه شاهد شود کرشمه کند
گاه با شاهدان نظر بازد
که نیاز آورد بدرگه خود
گاه بر خود بخویشتن نازد
گاه سوزد بقهر دلها را
گاه سازد بلطف و بنوازد
هست درمان هر دلی دردی
فیض را درد عشق می‌سازد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۸۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گاه، عشق، سازد می باشند. فیض کاشانی از کلمه گاه ۵ بار ، عشق ۲ بار ، سازد ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۸۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گاه 5
عشق 2
سازد 2