غزل شمارهٔ ۹

دیدی چو من خرابی افتاده در خرابات
فارغ شده ز مسجد وز لذت مباحات
از خانقاه رفته، در میکده نشسته
صد سجده کرده هر دم در پیش عزی ولات
در باخته دل و دین، مفلس بمانده مسکین
افتاده خوار و غمگین در گوشهٔ خرابات
نی همدمی که با او یک دم دمی برآرد
نی محرمی که یابد با وی دمی مراعات
نی هیچ گبری او را دستی گرفت روزی
نی کرده پایمردی با او دمی مدارات
دردش ندید درمان، زخمش نجست مرهم
در ساخته به ناکام با درد بی‌مداوات
خوش بود روزگاری بر بوی وصل یاری
هم خوشدلیش رفته، هم روزگار، هیهات!
با این همه، عراقی، امیدوار می‌باش
باشد که به شود حال، گردنده است حالات
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نی، دمی، افتاده، خرابات، رفته،، دم می باشند. عراقی از کلمه نی ۴ بار ، دمی ۳ بار ، افتاده ۲ بار ، خرابات ۲ بار ، رفته، ۲ بار ، دم ۲ بار در غزل شمارهٔ ۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نی 4
دمی 3
افتاده 2
خرابات 2
رفته، 2
دم 2