غزل شمارهٔ ۲۵۷۳

لباس ‌کعبه پوشید از خط مشکین عذار او
نگه را این زمان فرض است طوف لاله‌زار او
بهارم ‌کرد ذوق محرم فتراک او بودن
به خون خویش چندین رنگ می‌نازد شکار او
مرادی نیست غیر از حاصل چشم سفید اینجا
شب حسرت پرستان را سحرکرد انتظار او
به این سامان تمکین دارد آهنگ شکار دل
که پنداری حنا بسته‌ست دست بهله‌دار او
به داغی آشناگشتیم مفت عیش موهومی
در ین‌گلشن ‌گلی چیدیم ما هم از بهار او
ز تکلیف دم تیغش خجالت می‌کشم ورنه
سر سودایی دارم ‌که بی‌مغزی‌ست بار او
حیا می‌خواهد از ما نازک‌اندامی که از شرمش
دو عالم چشم پوشد تا شود یک جامه‌وار او
وطن گر مایهٔ افسردن است آوارگی خوشتر
ز نومیدی گداز سنگ می‌خواهد شرار او
جهانی برد داغ حسرت رنگ قبول اینجا
دلی آورده‌ام من هم به امید نثار او
ز آفات زمان بیدل خدایش در امان دارد
بیاگرد سرش گردیم تا گردد حصار او
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۵۷۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات زمان، چشم، حسرت، شکار، رنگ، می‌خواهد می باشند. بیدل دهلوی از کلمه زمان ۲ بار ، چشم ۲ بار ، حسرت ۲ بار ، شکار ۲ بار ، رنگ ۲ بار ، می‌خواهد ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۵۷۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
زمان 2
چشم 2
حسرت 2
شکار 2
رنگ 2
می‌خواهد 2