غزل شمارهٔ ۱۱۰۰

طبع سرکش خاک‌گشت و چشم شرمی وانکرد
شمع سر بر نقش پا سایید و خم پیدا نکرد
عمرها شد آمد و رفت نفس جان می‌کند
ما و من بیرون در فرسود و در دل جا نکرد
زندگی بیع و شرای ما و من بی‌سود یافت
کس چه سازد آرمیدن با نفس سودا نکرد
سرکشی گر بر دماغت زد شکست آماده باش
خاک از شغل عمارت عافیت برپا نکرد
سعی فطرت دور گرد معنی تحقیق ماند
غیرت او داشت افسونی‌که ما را ما نکرد
هرکجا رفتم نرفتم نیم‌گام از خود برون
صد قیامت رفت وامروز مرا فردا نکرد
با خیالت غربتم صد ناز دارد بر وطن
جان فدای بی کسی هاکز توام تنها نکرد
دامن خود گیر و از تشویش دهر ‌آزاد باش
قطره را تا جمع شد دل یادی از دریا نکرد
فرع را از اصل خویش آگاه باید زیستن
شیشه را سامان مستی غافل از خارا نکرد
انقلاب ساز وحدت‌کثرت موهوم نیست
ربط بی‌اجزاییی ما را خیال اجزا نکرد
جود مطلق درکمین سایل‌ست اما چه سود
شرم تکلیف اجابت دست ما بالا نکرد
نام عنقا نقشبند پردهٔ ادراک نیست
هیچکس زین بزم فهم آن پری پیدا نکرد
بیدل از نقش قدم باید عیار ماگرفت
ناتوانی سایه را هم زیردست ما نکرد
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۱۰۰

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات نکرد، جان، پیدا، رفت، نفس، دل، باش، باید، نقش می باشند. بیدل دهلوی از کلمه نکرد ۱۳ بار ، جان ۲ بار ، پیدا ۲ بار ، رفت ۲ بار ، نفس ۲ بار ، دل ۲ بار ، باش ۲ بار ، باید ۲ بار ، نقش ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۱۰۰ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
نکرد 13
جان 2
پیدا 2
رفت 2
نفس 2
دل 2
باش 2
باید 2
نقش 2