رباعی شمارهٔ ۲۳

در مزرع طاعتم، گیاهی بنماند
دردست بجز ناله و آهی بنماند
تا خرمن عمر بود، در خواب بدم
بیدار کنون شدم که کاهی بنماند
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۲۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات بنماند می باشند. شیخ بهایی از کلمه بنماند ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۲۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
بنماند 3