دوبیتی شمارهٔ ۹۶

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم
چو نقطه بر سر حرف آمدستم
بهر الفی الف قدی بر آیو
الف قدم که در الف آمدستم
بررسی آماری دوبیتی شمارهٔ ۹۶

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات الف، آمدستم می باشند. باباطاهر از کلمه الف ۳ بار ، آمدستم ۳ بار در دوبیتی شمارهٔ ۹۶ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
الف 3
آمدستم 3