دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی
به میزان و صراطم ماجرا بی
بنوبت میروند پیر و جوانان
وای آنساعت که نوبت زان ما بی
بررسی آماری دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات وای می باشند. باباطاهر از کلمه وای ۲ بار در دوبیتی شمارهٔ ۲۷۳ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
وای 2