رباعی شمارهٔ ۱۶۴

گر حاکم صد شهر و ولایت گردی
ور در هنر و فضل به غایت گردی
گر فاسق مطلقی و گر زاهد خشک
روزی دو سه بگذرد حکایت گردی
بررسی آماری رباعی شمارهٔ ۱۶۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گردی می باشند. باباافضل کاشانی از کلمه گردی ۳ بار در رباعی شمارهٔ ۱۶۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گردی 3