و له ایضاً

هر سبزه و گل که از زمین بیرون رست
از خاک یکی سبز خطی گلگون رست
هر نرگس و لاله کز که و هامون رست
از چشم و بتن وز جگر پرخون رست
بررسی آماری و له ایضاً

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات رست می باشند. عطار از کلمه رست ۴ بار در و له ایضاً استفاده کرده است.

کلمه تکرار
رست 4