الحکایة ‌و التمثیل

عطار / مصیبت نامه / بخش سی و هفتم

در مناجات آن بزرگ کاردان
گفت ای دانندهٔ‌اسرار دان
کور گردان خلق را در رستخیز
پس مرا جاوید چشمی بخش نیز
تا نبیند هیچکس جز من ترا
تا توانم دید بی دشمن ترا
بعد از آن چون مدتی بگذشت ازین
زینچه میخواست او ز حق برگشت ازین
گفت ای یاری ده هر دم مرا
در قیامت کور گردان هم مرا
تا نبینم آن جمال پر فروغ
کان بخویش آید دریغم بی دروغ
گرچه غیرت بردن از عاشق نکوست
غیرت معشوق دایم بیش ازوست
بررسی آماری الحکایة ‌و التمثیل

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مرا، ترا، کور، گردان، غیرت، ازین می باشند. عطار از کلمه مرا ۳ بار ، ترا ۲ بار ، کور ۲ بار ، گردان ۲ بار ، غیرت ۲ بار ، ازین ۲ بار در الحکایة ‌و التمثیل استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مرا 3
ترا 2
کور 2
گردان 2
غیرت 2
ازین 2