الحکایة ‌و التمثیل

عطار / مصیبت نامه / بخش سی و سوم

بود جامی لعل در دست ایاس
قیمت او برتر از حد و قیاس
شاه گفتش بر زمین زن پیش خویش
بر زمین زد تا که شد صد پاره بیش
شور در خیل و سپاه افتاد ازو
کان همه کس را گناه افتاد ازو
هرکسش میگفت ای شوریده رای
قیمت این کس نداند جز خدای
تو چنین بشکستی آخر شرم دار
عزتش بردی و افکندیش خوار
شاه از آن حرکت تبسم مینمود
خویش را فارغ بمردم مینمود
آن یکی گفت این جهان افروز جام
از چه بشکستی چنین خوار ای غلام
گفت فرمان بردن این شه مرا
برتر از ماهی بود تا مه مرا
تو بسوی جام میکردی نگاه
لیک من از جان بسوی قول شاه
بنده آن بهتر که بر فرمان رود
جام چبود چون سخن درجان رود
بندهٔ او باش تا باشی کسی
ور سگ او باشی این باشد بسی
بررسی آماری الحکایة ‌و التمثیل

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات جام، شاه، برتر، مرا، بسوی، رود، خوار، زمین، خویش، فرمان می باشند. عطار از کلمه جام ۳ بار ، شاه ۳ بار ، برتر ۲ بار ، مرا ۲ بار ، بسوی ۲ بار ، رود ۲ بار ، خوار ۲ بار ، زمین ۲ بار ، خویش ۲ بار ، فرمان ۲ بار در الحکایة ‌و التمثیل استفاده کرده است.

کلمه تکرار
جام 3
شاه 3
برتر 2
مرا 2
بسوی 2
رود 2
خوار 2
زمین 2
خویش 2
فرمان 2
افتاد 2
ازو 2
قیمت 2
مینمود 2
بشکستی 2