شمارهٔ ۱

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

صد دریا نوش کرده اندر عجبیم
تا چون دریا از چه سبب خشک لبیم
از خشک لبی همیشه دریا طلبیم
ما دریاییم خشک لب زین سببیم
بررسی آماری شمارهٔ ۱

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات خشک، دریا می باشند. عطار از کلمه خشک ۳ بار ، دریا ۳ بار در شمارهٔ ۱ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
خشک 3
دریا 3