شمارهٔ ۳۸

عطار / مختارنامه / باب پنجاهم: در ختم کتاب

آن را که ز سلطان یقین تمکین نیست
گو از بر من برو که او را دین نیست
دریای عجایب است در سینهٔ من
لیکن چه کنم که یک عجایب بین نیست
بررسی آماری شمارهٔ ۳۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عجایب می باشند. عطار از کلمه عجایب ۲ بار در شمارهٔ ۳۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عجایب 2