شمارهٔ ۱۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع

شمع آمد و گفت: عزّت من بنگر:
در زیر نهاده شمعدان طشتی زر
چون گوهر شبچراغم آمد آتش
افتاد ازان طشت چو گوهر با سر
بررسی آماری شمارهٔ ۱۲

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گوهر می باشند. عطار از کلمه گوهر ۲ بار در شمارهٔ ۱۲ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گوهر 2