شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

چون با سرو دستار نمیپردازم
دستار به میخانه فرو اندازم
اندر همه کیسه یک درم نیست مرا
وین طرفه که هر دو کون در میبازم
بررسی آماری شمارهٔ ۹

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دستار می باشند. عطار از کلمه دستار ۲ بار در شمارهٔ ۹ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دستار 2