شمارهٔ ۵۷

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

صبح از پس کوه روی بنمود ای دوست
خوش باش و بدان که بودنی بود ای دوست
هر سیم که داری به زیان آر که عمر
چون درگذرد نداردت سود ای دوست
بررسی آماری شمارهٔ ۵۷

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دوست می باشند. عطار از کلمه دوست ۳ بار در شمارهٔ ۵۷ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دوست 3