شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق

از بس که تو خود به خویشتن مینازی
یک لحظه به عاشقی نمیپردازی
با پشت خمیده همچو چنگی شدهام
تا بوک چو چنگ یک دمم بنوازی