شمارهٔ ۳۰

عطار / مختارنامه / باب چهلم: در ناز و بیوفائی معشوق

دل در غم تو غرقهٔ خونِ جگر است
جانم متحیر و تنم بیخبر است
در هر بن مویم ز تو صد نوحهگر است
تا بنیوشی تو یا نه کاری دگر است