شمارهٔ ۸

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

عالم همه گفت و گوی خود میبیند
بر سالک جست و جوی خود میبیند
هرچیز که هست جمله چون آیینهست
در دست گرفته روی خود میبیند
بررسی آماری شمارهٔ ۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میبیند می باشند. عطار از کلمه میبیند ۳ بار در شمارهٔ ۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میبیند 3