شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

یک روی به صد روی همی باید دید
یک چیز، ز هر سوی، همی باید دید
پس هژده هزار عالم و هرچه دروست
اندر سر یک موی، همی باید دید
بررسی آماری شمارهٔ ۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات باید، دید می باشند. عطار از کلمه باید ۳ بار ، دید ۳ بار در شمارهٔ ۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
باید 3
دید 3