شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

تا نفس پرستی تو را غم بیش است
ور دل داری ملک تو هر دم بیش است
چه جای دو عالم است کانجا که دل است
هر ذرّه ز صد هزار عالم بیش است
بررسی آماری شمارهٔ ۲۴

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات دل، عالم می باشند. عطار از کلمه دل ۲ بار ، عالم ۲ بار در شمارهٔ ۲۴ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
دل 2
عالم 2