شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

بحری که در او دو کون ناپیدا بود
او بود و جز او نمایش سودا بود
آن قطره که در جستن آن دریا بود
چون آنجا شد خود همه عمر آنجا بود