شمارهٔ ۱۸

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

غوّاص در اوّل قدم از فرق کند
تا در دریا سلوک چون برق کند
دریا چو نهاد روی در باطنِ مرد
با چشم زنی هر دو جهان غرق کند
بررسی آماری شمارهٔ ۱۸

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات کند، دریا می باشند. عطار از کلمه کند ۳ بار ، دریا ۲ بار در شمارهٔ ۱۸ استفاده کرده است.

کلمه تکرار
کند 3
دریا 2