شمارهٔ ۳۴

عطار / مختارنامه / باب سی و هشتم: در صفت لب و دهان معشوق

ترکم همه کارم به خلل خواهد کرد
آورد خطی مگر عمل خواهد کرد
هر شور که در جهان ز چشمِ خوشِ اوست
با شیرینی لبش بدل خواهد کرد